سر دردهایی که باید جدی قلمداد شوند

سردردهایی که باید جدی قلمداد شوند:

  1. شروع سر درد بعد از پنجاه سالگی
  2. بدترین سر درد زندگی
  3. استفراغ قبل از سر درد
  4. تب، تعریق شبانه، کاهش وزن، همراه با سر درد
  5. دوبینی همراه با سر درد
  6. عدم تعادل یا اختلال حسی و حرکتی همراه با سر درد
  7. بدتر شدن سر درد با تغییر پوزیشن
  8. سر درد بر اثر فعالیت جنسی
  9. سر درد طی حاملگی یا در دورۀ بعد از حاملگی (post partum)